Nieuwe statuten voor Donatus

16 december 2020

In oktober 2020 zijn de statuten van Onderlinge Verzekering Maatschappij Donatus U.A. aangepast. Deze zijn openbaar en op deze website te bekijken. We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden graag voor u op een rij.

Waarom nieuwe statuten?
De vorige statuten van Donatus stamden uit 2005. Sindsdien zijn wet- en regelgeving, communicatietechnieken en Donatus zelf flink veranderd. De statuten zijn gemoderniseerd en afgestemd op de strategie en governance van Donatus. Donatus beschikt zo weer over statuten die jarenlang meekunnen en waarin de belangen van de leden goed zijn vastgelegd.

Hoe is dit veranderingsproces verlopen?
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Ledenraad, Raad van Commissarissen en de Directie heeft deze wijziging sinds 2017 grondig voorbereid. Eerst is nagedacht over de strategie, de doelgroepen en het gewenste besturingsmodel van de onderlinge verzekeraar Donatus. Vervolgens is de vertaalslag gemaakt naar de statuten. In verschillende sessies van deze drie organen zijn de voorstellen besproken. In september zijn de statuten tijdens de vergadering van de Ledenraad definitief vastgesteld, waarna ze in oktober bij de notaris zijn verleden. Toezichthouder DNB is akkoord met de statuten.

Wie zijn de doelgroepen?
Kerkgenootschappen, ordes en congregaties, eigenaren van (herbestemd) religieus en monumentaal erfgoed, alsmede personen die werkzaam zijn in de religieuze of monumentensector (ambt, bestuursfunctie of loondienst).

Wie is lid?
Een verzekeringsnemer met een schadeverzekeringsovereenkomst is van rechtswege lid bij Donatus. De polis dient als bewijs voor het lidmaatschap. Dit betreft bij Donatus hoofdzakelijk opstal-, inboedel- of inventarisverzekeringen waarvoor Donatus risicodrager is.

Welke organen heeft Donatus?
De Algemene Ledenvergadering, Ledenraad, de Raad van Commissarissen en de Directie.

Wat is het doel van de Algemene Ledenvergadering?
Het doel is het voorzien in de verkiezing van de Afgevaardigden van de Ledenraad. In de statuten is de verkiezingswijze beschreven.

Wie maken deel uit van de Ledenraad?
De Ledenraad bestaat uit minimaal negen en maximaal vijftien Afgevaardigden (in praktijk al jaren dertien). Statutair hebben de Nederlandse Bisschoppenconferentie, de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB) en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) het recht om bindende voordrachten te doen. De Afgevaardigden van de overige doelgroepen (thans Monumenten/Herbestemde kerken en Reformatorische kerken) worden gekozen op basis van een gezamenlijke voordracht van de Ledenraad en de Raad van Commissarissen. De samenstelling van de Ledenraad representeert elke doelgroep, globaal naar rato van de premie-inkomsten per doelgroep. In de oude statuten waren vaste aantallen ledenzetels van RK-kerk, VKB en KNR vastgelegd. Nieuw is dat de Ledenraad uit zijn midden een voorzitter aanwijst. De maximale zittingsperiode bedraagt drie maal vier jaar.

Wat zijn de bevoegdheden van de Ledenraad?
De benoeming en het ontslag van leden van de Directie en Raad van Commissarissen. Het vaststellen van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming (premierestitutie). Goedkeuring van het door de Directie gevoerde beleid en het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht per periode waar de jaarrekening betrekking op heeft. Goedkeuring van de statuten.

Hoe vindt de vaststelling van de premierestitutie plaats?
Bij de vaststelling van de jaarrekening neemt de Ledenraad in de voorjaarsvergadering een voorgenomen besluit tot uitkering van premierestitutie. In de najaarsvergadering wordt de definitieve beslissing tot uitkering van de premierestitutie genomen. Deze restitutie wordt zoals gebruikelijk enkele maanden later met de factuur voor het nieuwe jaar verrekend. Voordeel van deze verandering is dat de beslissing later wordt genomen en daardoor beter kan worden gestuurd op een gelijkmatig premierestitutiepercentage. Dit is in het belang van onze leden. Bij een eventueel
slecht jaar (door schade en/of beleggingsresultaten) hebben we dan langer de tijd om te bepalen of we de premierestitutie alsnog iets kunnen verhogen.

Is er uitgesloten aansprakelijkheid van leden?
Ja, dit is niet veranderd. Iedere verplichting van leden of oud-leden om in tekorten van Donatus bij te dragen is uitgesloten. Zowel tijdens de duur van het bestaan van Donatus als na haar ontbinding.

Gewijzigde statuten bekijken?

Gewijzigde statuten 2020

Ons laatste nieuws