Achtergrondinformatie Premierestitutie

Donatus is een onderlinge verzekeraar. Wij werken vanuit het solidariteitsbeginsel zonder winstoogmerk. Wij betalen eventuele overschotten uit de brandverzekeringen (opstal, inboedel en inventaris) terug aan onze leden.

Bij Donatus staat de belangenbehartiging van onze verzekerden centraal. Als leden zijn zij verbonden aan onze interne organisatie en hebben zeggenschap vanuit de Ledenraad. Over het jaar 2022 was het financiële resultaat van Donatus negatief.
De Ledenraad heeft eerder dit jaar een besluit genomen om geen premierestitutie over 2022 beschikbaar te stellen ter verrekening met de prolongatie van uw premie in 2024. De Ledenraad en de directie waren zich terdege bewust van deze zware boodschap. Afgesproken werd dat later in 2023 in overleg met de Ledenraad zou worden beoordeeld of alsnog een tegemoetkoming van deze 0% premierestitutie over 2022 mogelijk is.

Het voornemen is om dit te doen in de vorm van een voorschot op de premierestitutie over 2023. Dit willen we doen om een te forse verhoging van de te betalen premie te beperken. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van het nettoresultaat over 2023 en van de solvabiliteitspositie en geldt onder voorbehoud. Er is nauw overleg tussen de directie, de Raad van Commissarissen en de Ledenraad hierover geweest.

De huidige financiële resultaten over 2023 lijken ruimte te bieden om een tegemoetkoming voor de 0% premierestitutie over 2022 te geven. Dat kan door een voorschot op de resultaten over het jaar 2023 te geven. Die zien er tot nu toe goed uit.

Een mogelijke premierestitutie op basis van de financiële resultaten over 2023, wordt officieel in 2024 vastgesteld. En verrekend met uw te betalen premie per 2025. Ook wordt dan het voorschot wat mogelijk is uitgekeerd, verrekend.

Indien het lidmaatschap is beëindigd in 2024, ontstaat er een vordering van Donatus op het ex-lid: er is immers onterecht een voorschot uitgekeerd, terwijl het ex-lid geen recht meer had op premierestitutie.