Verzekeraar Donatus betaalt leden opnieuw 45% premie terug

25 april 2018

Teruggave premie dankzij positief resultaat in 2017

Rosmalen, 25 april 2018 - Donatus Verzekeringen, dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland, betaalt aan de leden 45% (€ 11,7 miljoen) van de voor 2017 ingelegde verzekeringspremies terug. Ook in 2016 bedroeg de teruggegeven premie 45%. Dit is mogelijk dankzij een resultaat na belastingen van
€ 11,5 miljoen en een onttrekking aan het eigen vermogen van € 0,2 miljoen. Hiermee toont Donatus haar onderlinge karakter zonder winstoogmerk. Met een solvabiliteit van 191% is Donatus een kapitaalkrachtige maatschappij, zo blijkt uit het gepubliceerde jaarverslag.

Volgens directievoorzitter Alphons van der Voorn zijn er in 2017 belangrijke stappen gezet voor de toekomst: 'Weliswaar zijn de premie-inkomsten met 12% gedaald van € 30,1 miljoen naar € 26,6 miljoen, maar die daling is hoofdzakelijk ten goede gekomen aan onze leden door de introductie van trouweledenkorting. Vooral voor kerkelijke leden, die het vaak financieel niet makkelijk hebben, zijn deze kortingen welkom. In de toekomst wordt dit aanbod ook voor een steeds groter wordende groep monumenteneigenaren aantrekkelijk. Tevens is het beleidsplan 2017-2022 als nieuw fundament voor de toekomst vastgesteld en is geïnvesteerd in MijnDonatus, waardoor onze leden in 2018 digitaal hun verzekeringsportefeuille kunnen volgen.'

Markt
Binnen de portefeuille is het aandeel monumenten verder toegenomen tot 14%. Donatus verzekert circa 8% van alle rijksmonumenten in Nederland. In 2017 zijn 46 kerkgebouwen die voor de eredienst gebruikt worden en die hiervoor elders waren verzekerd, aan de portefeuille toegevoegd. De groep herbestemde kerken groeit langzaam, maar gestaag. Er zijn in 2017 17 herbestemde kerkgebouwen in verzekering genomen die hiervoor niet bij Donatus verzekerd waren. Tevens zijn er 130 moskeeën bij gekomen. Met meer dan 4.600 gebedshuizen bij Donatus in verzekering, blijft het marktaandeel onverminderd hoog.

Schade
Met een schadelast voor eigen rekening van € 7,5 miljoen is 2017 een redelijk gunstig schadejaar (2016: € 8,2 miljoen). Er waren twee schades met een schadelast van meer dan € 1 miljoen. Er waren 11 schadegevallen (niet zijnde storm) van meer dan € 50.000, terwijl dit er 12 waren in 2016.

Het totaal aantal gemelde schaden is met 19% gedaald, van 2.381 naar 1.922 meldingen. Het aantal schadegevallen naar aanleiding van stormen bleef vrijwel gelijk (2017: 212 en 2016: 214).
De schadelast van diefstallen/inbraken/vandalisme is licht gedaald van € 0,94 miljoen (606 schadegevallen) in 2016 naar € 0,87 miljoen (462 schadegevallen) in 2017. Het aantal koper- en looddiefstallen hierin bedroeg 144 in 2017 (in 2016 175) met een schadelast van € 0,3 miljoen, even hoog als in 2016. Er hebben zich twee verzekerde kunstdiefstallen in kerken voorgedaan, hetzelfde aantal als in 2016.

Profiel Donatus Verzekeringen
Donatus Verzekeringen (1852) is dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland. Als specialist in het taxeren en verzekeren van kerkelijke en monumentale eigendommen verzekert zij voornamelijk kerkgebouwen (religieus gebruik en herbestemd) en rijks- en gemeentelijke monumenten. Als onderlinge verzekeraar staan het coöperatieve gedachtegoed en de belangenbehartiging van haar leden centraal. Kernwaarden van de bedrijfsvoering zijn kwaliteit, betrouwbaarheid, eerlijkheid en degelijkheid.

Donatus is gevestigd in Rosmalen. Eind 2017 waren er 47 medewerkers (43 fte) in dienst.

Bron: Persbericht Donatus d.d. 25 april 2018