Leden van verzekeraar Donatus krijgen 6,1 miljoen euro terug

10 mei 2019

Volledige teruggave resultaat dankzij kapitaalkrachtige positie

Leden van Donatus Verzekeringen, krijgen 23% van de voor 2018 ingelegde premies terug dankzij een positief netto resultaat van € 6,1 miljoen over dit boekjaar. Over de afgelopen vijf boekjaren heeft Donatus gemiddeld 41,2% van de ingelegde premies aan de leden terug gegeven. Daarnaast ontvangen trouwe leden (10 jaar of langer lid) 10% trouwe ledenkorting indien zij kiezen voor een langdurig contract. De teruggave over 2018 is lager dan gebruikelijk vanwege onder meer enkele zeer grote schades. Dankzij de kapitaalkrachtige positie kan Donatus het volledige resultaat terugbetalen. Dat past bij haar onderlinge karakter zonder winstoogmerk, aldus het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

Volgens directievoorzitter Alphons van der Voorn hebben naast de storm aan het begin van 2018 en twee grote kerkbranden bij de RK kerkgebouwen in Limmen en Bovenkerk, ook de teruglopende beurzen aan het einde van 2018 gezorgd voor een minder positief resultaat: "Ondanks deze uitzonderlijke gebeurtenissen in één jaar, is 2018 in financieel opzicht toch een redelijk goed jaar geweest. De schades voor eigen rekening waren met € 9,2 miljoen circa € 1,7 miljoen hoger dan in 2017. Maar met een solvabiliteitsratio van 210% is Donatus een financieel gezonde maatschappij. Daarnaast ben ik positief over de toekomst. In het verslagjaar is een programma gestart dat verbeteringen gaat doorvoeren op het gebied van producten, systemen en organisatie. Met als uiteindelijk doel onze leden nog beter te ontzorgen. Ik heb er dan ook veel vertrouwen in dat Donatus naar de toekomst toe haar marktpositie verder zal versterken."

Markt
De premie-inkomsten van Donatus in 2018 bedroegen € 26,5 miljoen, nagenoeg gelijk aan die van 2017. De groei in de monumentenmarkt compenseerde de premieafname als gevolg van het verder afbouwen van het verzekeren van zorginstellingen en het beëindigen van het verzekeren van sociale werkplaatsen. Binnen de verzekeringsportefeuille is het aandeel monumenten toegenomen tot 15%. Donatus verzekert circa 8% van alle rijksmonumenten in Nederland.
In 2018 bleef het aantal verzekerde kerkgebouwen stabiel met 4.600 gebedshuizen. De terugloop door sluitingen/verkoop van kerkgebouwen werd gecompenseerd door deels het opnieuw verzekeren van de nieuwe eigenaren, alsmede het verzekeren van 60 kerkgebouwen die nog niet bij Donatus verzekerd waren. Dit betreft gedeeltelijk herbestemde kerkgebouwen. Het marktaandeel is daarmee onverminderd hoog.

Schade en beleggingen
De schaden eigen rekening waren met € 9,2 miljoen circa € 1,7 miljoen hoger dan vorig jaar. Twee grote kerkbranden zorgden voor een netto schadelast van € 3 miljoen. Door een effectief herverzekeringsprogramma kon de netto last aanzienlijk beperkt worden. De zware storm van 18 januari 2018 resulteerde in een schadelast van bijna € 3 miljoen. Door het slechte beursklimaat aan het einde van het jaar, is het netto beleggingsresultaat circa € 3,4 miljoen lager dan vorig jaar.

Profiel Donatus Verzekeringen
Donatus Verzekeringen (1852) is dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland. Als specialist in het taxeren en verzekeren van kerkelijke en monumentale eigendommen verzekert zij voornamelijk kerkgebouwen (religieus gebruik en herbestemd) en rijks- en gemeentelijke monumenten. Als onderlinge verzekeraar staan het coöperatieve gedachtegoed en de belangenbehartiging van haar leden centraal. Kernwaarden van de bedrijfsvoering zijn kwaliteit, vertrouwen, betrouwbaarheid, eerlijkheid en degelijkheid.

Donatus is gevestigd in Rosmalen. Eind 2018 waren er 45 medewerkers (40 fte) in dienst.